لایه نشانی پلاسما

چشمه یون پلاسمای جفت شده القایی چشمه یون پلاسمای جفت شده القایی

چشمه یون پلاسمای جفت شده القایی

مدل

: ICPIS-12
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پلاسمالایه نشانی پلاسمایی
چشمه یون پلاسمای کاتد فیلامان چشمه یون پلاسمای کاتد فیلامان

چشمه یون پلاسمای کاتد فیلامان

مدل

: FCPIS-12
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پلاسمالایه نشانی پلاسمایی