سنسورهای مغناطیسی

سنسور مجاورتی مغناطیسی سنسور مجاورتی مغناطیسی

سنسور مجاورتی مغناطیسی

مدل

: IPS-30D
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای مغناطیسیحسگر اثر هال، سنسور اثر هال