چشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکس

مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON160HPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON100LPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON100HPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON200HPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON200LPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON160LPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس 160 کیلوالکترون ولت مولد اشعه ایکس 160 کیلوالکترون ولت

مولد اشعه ایکس 160 کیلوالکترون ولت

مدل

: IAPX160
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس