هود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتور

لامینارفلو سقفی (لف) لامینارفلو سقفی (لف)

لامینارفلو سقفی (لف)

مدل

: هود لامینار سقفی (لف)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار
هود  شیمیایی آزمایشگاهی استیل هود  شیمیایی آزمایشگاهی استیل

هود شیمیایی آزمایشگاهی استیل

مدل

: kpnss
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود شیمیایی
هود پاتوبیولوژی عرض120 /فیلتر هپا/ فیلتر کربن اکتیو هود پاتوبیولوژی عرض120 /فیلتر هپا/ فیلتر کربن اکتیو

هود پاتوبیولوژی عرض120 /فیلتر هپا/ فیلتر کربن اکتیو

مدل

: p 120
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود کشت بافت
هود پاتوبیولوژی عرض160/ فیلتر هپا /فیلتر کربن اکتیو هود پاتوبیولوژی عرض160/ فیلتر هپا /فیلتر کربن اکتیو

هود پاتوبیولوژی عرض160/ فیلتر هپا /فیلتر کربن اکتیو

مدل

: p160
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود کشت بافت
هود بیوشیمی 80cm هود بیوشیمی 80cm

هود بیوشیمی 80cm

مدل

: TAT-H80
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود