جداسازی مواد

سیتولوژی بر پایه مایع(پاپ اسمیر) سیتولوژی بر پایه مایع(پاپ اسمیر)

سیتولوژی بر پایه مایع(پاپ اسمیر)

مدل

: AGP-1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیجداسازی موادتوزیع گر مایع