لیتوگرافی

Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی) Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی)

Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی)

مدل

: DEX-h365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
تطبیق ماسک تطبیق ماسک

تطبیق ماسک

مدل

: MA-110365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
تطبیق ماسک دو طرفه تطبیق ماسک دو طرفه

تطبیق ماسک دو طرفه

مدل

: MAB-110365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
تطبیق ماسک دوطرفه تطبیق ماسک دوطرفه

تطبیق ماسک دوطرفه

مدل

: MAB-210405
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن) تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن)

تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن)

مدل

: KRL5
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافینوشتن ماسک و لیتوگرافی غیر تماسی
دستگاه تطبیق ماسک دستگاه تطبیق ماسک

دستگاه تطبیق ماسک

مدل

: MA-210405
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی) دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی)

دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی)

مدل

: KAN2
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تطبیق ماسک
دستگاه لیتوگرافی رومیزی نیمه اتومات دستگاه لیتوگرافی رومیزی نیمه اتومات

دستگاه لیتوگرافی رومیزی نیمه اتومات

مدل

: DEX-365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات) دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات)

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات)

مدل

: KDL-365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تماسی
دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

مدل

: KDL-365h
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تماسی