لیتوگرافی

Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی) Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی)

Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی)

مدل

: DEX-h365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
تطبیق ماسک تطبیق ماسک

تطبیق ماسک

مدل

: MA-110365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
تطبیق ماسک دو طرفه تطبیق ماسک دو طرفه

تطبیق ماسک دو طرفه

مدل

: MAB-110365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
تطبیق ماسک دوطرفه تطبیق ماسک دوطرفه

تطبیق ماسک دوطرفه

مدل

: MAB-210405
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن) تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن)

تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن)

مدل

: KRL5
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافینوشتن ماسک و لیتوگرافی غیر تماسی
دستگاه تطبیق ماسک دستگاه تطبیق ماسک

دستگاه تطبیق ماسک

مدل

: MA-210405
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک
دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر رومیزی) دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر رومیزی)

دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر رومیزی)

مدل

: KAN2
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تطبیق ماسک
دستگاه لیتوگرافی رومیزی نیمه اتومات دستگاه لیتوگرافی رومیزی نیمه اتومات

دستگاه لیتوگرافی رومیزی نیمه اتومات

مدل

: DEX-365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

مدل

: KDL-365h
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تماسی
دستگاه ماسک الاینر رومیزی مجهز به سامانه انطباق پشت و رو  (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی دستگاه ماسک الاینر رومیزی مجهز به سامانه انطباق پشت و رو  (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی

دستگاه ماسک الاینر رومیزی مجهز به سامانه انطباق پشت و رو (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی

مدل

: KAN-2dp
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تطبیق ماسک