اندازه گیری خواص الکتریکی نفت و سنگ مخزن

دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی مغزه دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی مغزه

دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی مغزه

مدل

: EP-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری خواص الکتریکی نفت و سنگ مخزناندازه گیری خواص الکتریکی مغزه