خواص الکتریکی نفت، سنگ مخزن، درون چاهی

دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه

دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه

مدل

: KE-ERM-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتخواص الکتریکی نفت، سنگ مخزن، درون چاهیاندازه گیری خواص الکتریکی مغزه