آنالیز کاتالیست

آسیب سازند آسیب سازند

آسیب سازند

مدل

: FD10000
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آنالیز پایین دستی نفت و گازآنالیز کاتالیستآنالیز حرارتی احیاء برنامه‌ریزی شده
آنالیز گرمایی همزمان آنالیز گرمایی همزمان

آنالیز گرمایی همزمان

مدل

: STA 601
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آنالیز پایین دستی نفت و گازآنالیز کاتالیستآنالیز حرارتی احیاء برنامه‌ریزی شده
تقطیر در فشار خلا تقطیر در فشار خلا

تقطیر در فشار خلا

مدل

: VAC DIST 402
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آنالیز پایین دستی نفت و گازآنالیز کاتالیستآنالیز حرارتی احیاء برنامه‌ریزی شده
توزین حرارتی توزین حرارتی

توزین حرارتی

مدل

: TGA 601 HT
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آنالیز پایین دستی نفت و گازآنالیز کاتالیستآنالیز حرارتی احیاء برنامه‌ریزی شده
دستگاه تضمین جریان دستگاه تضمین جریان

دستگاه تضمین جریان

مدل

: CF6000
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آنالیز پایین دستی نفت و گازآنالیز کاتالیستآنالیز حرارتی احیاء برنامه‌ریزی شده
کاتاتست کاتاتست

کاتاتست

مدل

: RS12
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آنالیز پایین دستی نفت و گازآنالیز کاتالیستکاتاتست نانوکاتالیست های تبدیل متان