پودرها

5 سولفو سالسیلیک اسید 5 سولفو سالسیلیک اسید

5 سولفو سالسیلیک اسید

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
آلژینات متاکریلات آلژینات متاکریلات

آلژینات متاکریلات

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
استات آمونیوم استات آمونیوم

استات آمونیوم

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
اسید بوریک اسید بوریک

اسید بوریک

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
اسید مالئیک امرتات اسید مالئیک امرتات

اسید مالئیک امرتات

مدل

: for synthesis (R&D)
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
پتاسیم ایداید پتاسیم ایداید

پتاسیم ایداید

مدل

: لابراتوری
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
پتاسیم هیدروکسید پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم هیدروکسید

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
پتاسیم کلراید پتاسیم کلراید

پتاسیم کلراید

مدل

: لابراتوری
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
پتاسیم کلراید پتاسیم کلراید

پتاسیم کلراید

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر