قلب و عروق

الکتروکاردیوگراف الکتروکاردیوگراف

الکتروکاردیوگراف

مدل

: الکتروکاردیوگراف بیسیم
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیقلب و عروقالکتروکاردیوگرام (نوار قلب)