چیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتور

چیلر چیلر

چیلر

مدل

: ULTRA 500D
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
چیلر آزمایشگاهی چیلر آزمایشگاهی

چیلر آزمایشگاهی

مدل

: CRC-Pro
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
چیلر آزمایشگاهی چیلر آزمایشگاهی

چیلر آزمایشگاهی

مدل

: CRC-Industrial
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
چیلر خنک سازی کندانسور چمبرهای تست چیلر خنک سازی کندانسور چمبرهای تست

چیلر خنک سازی کندانسور چمبرهای تست

مدل

: AIC 20+12-70-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
چیلر خنک کننده کندانسور چمبر 40 کیلو وات چیلر خنک کننده کندانسور چمبر 40 کیلو وات

چیلر خنک کننده کندانسور چمبر 40 کیلو وات

مدل

: AIC 20+12-40-200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
چیلر سیرکولاتور چیلر سیرکولاتور

چیلر سیرکولاتور

مدل

: RM6
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورسیرکولاتور
چیلر سیرکولاتور ۲۵ لیتری چیلر سیرکولاتور ۲۵ لیتری

چیلر سیرکولاتور ۲۵ لیتری

مدل

: VarioCool VC2500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
چیلر مخصوص خنک سازی کندانسور چمبر های تست چیلر مخصوص خنک سازی کندانسور چمبر های تست

چیلر مخصوص خنک سازی کندانسور چمبر های تست

مدل

: AIC 20+12-60-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
چیلر مخصوص خنک کردن کندانسور چمبر ها چیلر مخصوص خنک کردن کندانسور چمبر ها

چیلر مخصوص خنک کردن کندانسور چمبر ها

مدل

: AIC 20+12-23-200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر