ربات ها (غیر آموزشی)

بازوی ربات spad s100 plus بازوی ربات spad s100 plus

بازوی ربات spad s100 plus

مدل

: spad s100 plus
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)بازوی ربات
ربات انتقال مایعات در حجم های میکرولیتر ربات انتقال مایعات در حجم های میکرولیتر

ربات انتقال مایعات در حجم های میکرولیتر

مدل

: 1.0
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)سایر ربات ها
ربات جوشکار ربات جوشکار

ربات جوشکار

مدل

: QVR-WELD
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات جوشکار
ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی

ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی

مدل

: QV-PAL-4DEG-C
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات 4 درجه آزادی