ربات ها (غیر آموزشی)

بازوی ربات spad s100 plus بازوی ربات spad s100 plus

بازوی ربات spad s100 plus

مدل

: spad s100 plus
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)بازوی ربات
ربات آموزشی پژوهشی 6 درجه آزادی ربات آموزشی پژوهشی 6 درجه آزادی

ربات آموزشی پژوهشی 6 درجه آزادی

مدل

: QVR-3D-PLA
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات بازویی 4، 5 یا 6 درجه آزادی
ربات جوشکار ربات جوشکار

ربات جوشکار

مدل

: QVR-WELD
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات جوشکار
ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی

ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی

مدل

: QV-PAL-4DEG-C
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات 4 درجه آزادی