تجهیزات تولید مواد پلیمری

اکسترودر آزمایشگاهی اکسترودر آزمایشگاهی

اکسترودر آزمایشگاهی

مدل

: extruder
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر
اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور) اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور)

اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور)

مدل

: DES-02
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکستروژن و سفرونایزیشن 
اکسترودر دو ماردون آزمایشگاهی اکسترودر دو ماردون آزمایشگاهی

اکسترودر دو ماردون آزمایشگاهی

مدل

: NOVA - LEX PCORO 440
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر دو پیچه
اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

مدل

: EXT
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر