مواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیص

تست کیت آمونیاک تست کیت آمونیاک

تست کیت آمونیاک

مدل

: آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست آنالیز آب
تست کیت نیترات تست کیت نیترات

تست کیت نیترات

مدل

: آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست آنالیز آب
ویال تست های COD ویال تست های COD

ویال تست های COD

مدل

: ازمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست آنالیز آب
کیت افتراقی باکتری ها انتروباکتریاسه کیت افتراقی باکتری ها انتروباکتریاسه

کیت افتراقی باکتری ها انتروباکتریاسه

مدل

: API-Strip
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست کووید19
کیت تست سولفآزما کیت تست سولفآزما

کیت تست سولفآزما

مدل

: آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست آنالیز آب
کیت تست فسفآزما کیت تست فسفآزما

کیت تست فسفآزما

مدل

: ازمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست آنالیز آب