هوانوردی و هوافضا

سیستم آموزشی سکان هیدرولیک و رانش کشتی سیستم آموزشی سکان هیدرولیک و رانش کشتی

سیستم آموزشی سکان هیدرولیک و رانش کشتی

مدل

: مدل هیدرولیکی
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضاشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پل فرماندهی کشتی
شبیه ساز پل فرماندهی کشتی شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

مدل

: تیتان اس 2 پیشرفته
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضاشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پرواز
شبیه ساز پل فرماندهی کشتی شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

مدل

: تیتان - اس 1 پیشرفته
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضاشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پل فرماندهی کشتی
شبیه ساز رهایی از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب شبیه ساز رهایی از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب

شبیه ساز رهایی از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب

مدل

: مدل کابین دار خلبان
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضاشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پرواز
شبیه ساز هواپیمای نجات در هنگام سقوط در خشکی و دریا شبیه ساز هواپیمای نجات در هنگام سقوط در خشکی و دریا

شبیه ساز هواپیمای نجات در هنگام سقوط در خشکی و دریا

مدل

: آموزش مهماندار و مسافر
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضاشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پرواز