هوانوردی و هوافضا و دریانوردی

سیستم آموزشی سکان هیدرولیک و رانش کشتی سیستم آموزشی سکان هیدرولیک و رانش کشتی

سیستم آموزشی سکان هیدرولیک و رانش کشتی

مدل

: مدل هیدرولیکی
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضا و دریانوردیشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پل فرماندهی کشتی
شبیه ساز پرواز شبیه ساز پرواز

شبیه ساز پرواز

مدل

: VIPER 5000
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضا و دریانوردیشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پرواز
شبیه ساز پل فرماندهی کشتی شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

مدل

: تیتان اس 2 پیشرفته
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضا و دریانوردیشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پرواز
شبیه ساز پل فرماندهی کشتی شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

شبیه ساز پل فرماندهی کشتی

مدل

: تیتان - اس 1 پیشرفته
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضا و دریانوردیشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پل فرماندهی کشتی
شبیه ساز رهایی از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب شبیه ساز رهایی از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب

شبیه ساز رهایی از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب

مدل

: مدل کابین دار خلبان
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضا و دریانوردیشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پرواز
شبیه ساز هواپیمای نجات در هنگام سقوط در خشکی و دریا شبیه ساز هواپیمای نجات در هنگام سقوط در خشکی و دریا

شبیه ساز هواپیمای نجات در هنگام سقوط در خشکی و دریا

مدل

: آموزش مهماندار و مسافر
مکانیک و مکاترونیکهوانوردی و هوافضا و دریانوردیشبیه ساز هوافضا، هوانوردی و دریانوردیشبیه ساز پرواز