جریان سنج ها

آزمونگر ایرفلو آزمونگر ایرفلو

آزمونگر ایرفلو

مدل

: 302
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هادبی سنج
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 100 ، 200 لیتر بر دقیقه اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 100 ، 200 لیتر بر دقیقه

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 100 ، 200 لیتر بر دقیقه

مدل

: جی پی ام
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 100 ، 200 لیتر بر دقیقه ( با نمایشگر سر خود) اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 100 ، 200 لیتر بر دقیقه ( با نمایشگر سر خود)

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 100 ، 200 لیتر بر دقیقه ( با نمایشگر سر خود)

مدل

: جی پی ام دی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50 لیتر بر دقیقه اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50 لیتر بر دقیقه

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50 لیتر بر دقیقه

مدل

: جی پی ام
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50،100،500، 1000، 2000 سانتی متر مکعب بر دقیقه اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50،100،500، 1000، 2000 سانتی متر مکعب بر دقیقه

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50،100،500، 1000، 2000 سانتی متر مکعب بر دقیقه

مدل

: جی پی ام دی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50،100،500، 1000، 2000 سانتی متر مکعب بر دقیقه اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50،100،500، 1000، 2000 سانتی متر مکعب بر دقیقه

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50،100،500، 1000، 2000 سانتی متر مکعب بر دقیقه

مدل

: جی پی ام
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه

مدل

: جی پی ام
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه ( با نمایشگر سر خود) اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه ( با نمایشگر سر خود)

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه ( با نمایشگر سر خود)

مدل

: جی پی ام دی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد
اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 5 ، 10 و 20 لیتر بر دقیقه اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 5 ، 10 و 20 لیتر بر دقیقه

اندازه گیر دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 5 ، 10 و 20 لیتر بر دقیقه

مدل

: جی پی ام
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنج هااندازه‌گیری شار جریان مواد