فرمانتور و راکتور زیستی

راکتورشیمیایی5لیتری راکتورشیمیایی5لیتری

راکتورشیمیایی5لیتری

مدل

: راکتور5لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
سیستم ابزار دقیق و کنترل فرمانتور سیستم ابزار دقیق و کنترل فرمانتور

سیستم ابزار دقیق و کنترل فرمانتور

مدل

: IEF94
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
سیستم کنترل فرمانتور سیستم کنترل فرمانتور

سیستم کنترل فرمانتور

مدل

: FCS95C
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
فرمانتور فرمانتور

فرمانتور

مدل

: 1000 Litr
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
فرمانتور 100 لیتر فرمانتور 100 لیتر

فرمانتور 100 لیتر

مدل

: 100 Lit
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
فرمانتور آزمایشگاهی/ تحقیقاتی فرمانتور آزمایشگاهی/ تحقیقاتی

فرمانتور آزمایشگاهی/ تحقیقاتی

مدل

: کشت میکروبی
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور