فرمانتور و راکتور زیستی

جار جار

جار

مدل

: جار بی هوازی-نیمه بی هوازی 2.5 لیتر
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیجار بی هوازی
فرمانتور فرمانتور

فرمانتور

مدل

: Rafea-FRM500
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور