فرمانتور و راکتور زیستی

جار جار

جار

مدل

: جار بی هوازی-نیمه بی هوازی 2.5 لیتر
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیجار بی هوازی
سیستم ابزار دقیق و کنترل فرمانتور سیستم ابزار دقیق و کنترل فرمانتور

سیستم ابزار دقیق و کنترل فرمانتور

مدل

: IEF94
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
سیستم کنترل فرمانتور سیستم کنترل فرمانتور

سیستم کنترل فرمانتور

مدل

: FCS95C
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
فرمانتور فرمانتور

فرمانتور

مدل

: 1000 Litr
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور
فرمانتور 100 لیتر فرمانتور 100 لیتر

فرمانتور 100 لیتر

مدل

: 100 Lit
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهفرمانتور و راکتور زیستیفرمانتور