مواد خمیری

اسیب نشاسته اسیب نشاسته

اسیب نشاسته

مدل

: n.s..sd
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادمواد خمیریخمیر
خمیر پلاتین خمیر پلاتین

خمیر پلاتین

مدل

: PST-PT-20G
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادمواد خمیریخمیر
خمیر نانوذرات 20 نانومتری تیتانیم دی اکسید خمیر نانوذرات 20 نانومتری تیتانیم دی اکسید

خمیر نانوذرات 20 نانومتری تیتانیم دی اکسید

مدل

: PST-20T-20G
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادمواد خمیریخمیر
خمیر کربن خمیر کربن

خمیر کربن

مدل

: PST-100C-5G
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادمواد خمیریخمیر