اطفال و نوزاد

بیلیروبین متر بیلیروبین متر

بیلیروبین متر

مدل

: BRM-7000Plus
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیاطفال و نوزاد
بیلیروبین متر بیلیروبین متر

بیلیروبین متر

مدل

: BLRM
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیاطفال و نوزادبیلی روبین متر