آشکارسازهای نوری، CCD، CMOS

آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0751K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB آشکارساز CCD خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB

آشکارساز CCD خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB

مدل

: RA-LSC-2950K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 1500 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 1500 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 1500 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1103K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1205K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت

آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت

مدل

: RA-LSC-1209K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 2500 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 2500 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 2500 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1254K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 256 پیکسلی تک رنگ و  پر سرعت آشکارساز CCD خطی 256 پیکسلی تک رنگ و  پر سرعت

آشکارساز CCD خطی 256 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت

مدل

: RA-LSC-1402K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1304K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 5150 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 5150 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 5150 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0553K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده