حمام

Bin Marie Bin Marie

Bin Marie

مدل

: K.A.B.S
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری
بن  ماری بن  ماری

بن ماری

مدل

: بن ماری جوش دربدار دیجیتالی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری
بن ماری بن ماری

بن ماری

مدل

: NST B M 22
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری
بن ماری بن ماری

بن ماری

مدل

: سرولوژی (باسیستم سیرکولیشن)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری
بن ماری بن ماری

بن ماری

مدل

: سرولوژی جوش و درب شیبدار 15 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری
بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 15Lit بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 15Lit

بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 15Lit

مدل

: TAT-B15
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری
بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 15Lit تمام استیل بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 15Lit تمام استیل

بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 15Lit تمام استیل

مدل

: TAT-BS15
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری
بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 27Lit بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 27Lit

بن ماری (سرولوژی و جوش)میکروکنترلر 27Lit

مدل

: TAT - B27
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیحمامبن ماری