نرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانی

اسنکر سه بعدی بدن آنیا اسنکر سه بعدی بدن آنیا

اسنکر سه بعدی بدن آنیا

مدل

: Anea3D-P10
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
پیپت تزریق درون درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک پیپت تزریق درون درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

پیپت تزریق درون درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

مدل

: ICSIIP
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: اورانوس
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
دستگاه منیفولد هوشمند اکسیمپا دستگاه منیفولد هوشمند اکسیمپا

دستگاه منیفولد هوشمند اکسیمپا

مدل

: G2L3000
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
سامانه یکپارچه سازی مدیریت تصاویر پزشکی مبتنی بر فرامین صوتی و حرکتی(دستیار هوشمند جراح) سامانه یکپارچه سازی مدیریت تصاویر پزشکی مبتنی بر فرامین صوتی و حرکتی(دستیار هوشمند جراح)

سامانه یکپارچه سازی مدیریت تصاویر پزشکی مبتنی بر فرامین صوتی و حرکتی(دستیار هوشمند جراح)

مدل

: D119s
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنینرم افزار آنالیز بدن و حرکت
شبیه ساز احیای پایه و پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان، مادر باردار، نوزاد و کودکان شبیه ساز احیای پایه و پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان، مادر باردار، نوزاد و کودکان

شبیه ساز احیای پایه و پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان، مادر باردار، نوزاد و کودکان

مدل

: ACLS-V 1.7.2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنیسامانه تصویری سنجش و ارزیابی حرکات بدن
طیف سنج جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR  --- اسپکترومتر جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR طیف سنج جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR  --- اسپکترومتر جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR

طیف سنج جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR --- اسپکترومتر جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR

مدل

: طیف سنج جذبی پرتابل فرابنفش مرئی مادون قرمز
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزار تحریک عصبی فیزیولوژیکی
نرم افزار سواد بدنی نرم افزار سواد بدنی

نرم افزار سواد بدنی

مدل

: dsi
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنینرم افزار آنالیز بدن و حرکت
نی فیریز جنین و تخمک نی فیریز جنین و تخمک

نی فیریز جنین و تخمک

مدل

: Cryo Touch
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
نیدل بیوپسی نیدل بیوپسی

نیدل بیوپسی

مدل

: ICSIBP
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی