میکروسکوپ های نوری و لیزری

استریو میکروسکوپ دو چشمی صاایران استریو میکروسکوپ دو چشمی صاایران

استریو میکروسکوپ دو چشمی صاایران

مدل

: ZSM1001
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ استریو
استریو میکروسکوپ مانیتوردار صاایران استریو میکروسکوپ مانیتوردار صاایران

استریو میکروسکوپ مانیتوردار صاایران

مدل

: LSM1000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ استریو
تصویربرداری طیفی تصویربرداری طیفی

تصویربرداری طیفی

مدل

: BK-6µ
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ فلورسانس 
ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت

ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت

مدل

: ورژن1, GA-EI 01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ فلورسانس 
ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت

ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت

مدل

: ورژن 2، GA-EI 02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ فلورسانس 
میکروسکوپ اسپکلی لایتک SCX1 میکروسکوپ اسپکلی لایتک SCX1

میکروسکوپ اسپکلی لایتک SCX1

مدل

: SCX1-BW-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ نوری
میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ بیولوژی

میکروسکوپ بیولوژی

مدل

: BM-A20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ بیولوژی
میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ بیولوژی

میکروسکوپ بیولوژی

مدل

: BM-P20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ بیولوژی