میکروسکوپ های نوری و لیزری

استریو میکروسکوپ دو چشمی صاایران استریو میکروسکوپ دو چشمی صاایران

استریو میکروسکوپ دو چشمی صاایران

مدل

: ZSM1001
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ استریو
استریو میکروسکوپ مانیتوردار صاایران استریو میکروسکوپ مانیتوردار صاایران

استریو میکروسکوپ مانیتوردار صاایران

مدل

: LSM1000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ استریو
ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت

ماژول تبدیل کننده میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ فلورسنت

مدل

: ورژن 2، GA-EI 02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ فلورسانس 
میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ بیولوژی

میکروسکوپ بیولوژی

مدل

: BM-A20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ بیولوژی
میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ بیولوژی

میکروسکوپ بیولوژی

مدل

: BM-P20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ بیولوژی