مولد و منبع تغذیه ولتاژ

High Power Pulse Modulator High Power Pulse Modulator

High Power Pulse Modulator

مدل

: PN-PFNM-46K/110
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

مدل

: MD-45-150
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه ولتاژ بالا
پاور سوپلای الکتروفورز پاور سوپلای الکتروفورز

پاور سوپلای الکتروفورز

مدل

: DGT UNIVERSAL
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
پاور سوپلای الکتروفورز پاور سوپلای الکتروفورز

پاور سوپلای الکتروفورز

مدل

: PNP-250
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
پاورساپلای (منبع تغذیه) کوچک اقتصادی به همراه نمایشگر ولتاژ پاورساپلای (منبع تغذیه) کوچک اقتصادی به همراه نمایشگر ولتاژ

پاورساپلای (منبع تغذیه) کوچک اقتصادی به همراه نمایشگر ولتاژ

مدل

: مینی-پاور
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه متغیر
پاورساپلای الکتروفورز  (منبع تغدیه ) پاورساپلای الکتروفورز  (منبع تغدیه )

پاورساپلای الکتروفورز (منبع تغدیه )

مدل

: اسمارت-پاور
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
تامین اختلاف پتانسیل (های ولتاژ) 30 کیلو ولت تامین اختلاف پتانسیل (های ولتاژ) 30 کیلو ولت

تامین اختلاف پتانسیل (های ولتاژ) 30 کیلو ولت

مدل

: HV30
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی