تبرید

سیکل تبرید تراکمی هوا خنک و آب خنک سیکل تبرید تراکمی هوا خنک و آب خنک

سیکل تبرید تراکمی هوا خنک و آب خنک

مدل

: RV 338
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات ترمودینامیکتبریدچرخه تبرید تراکمی