نرم افزار مهندسی

سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه) سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه)

سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه)

مدل

: RPMS97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزارهای مدیریت
نرم افزار سیستم پایش آنلاین پرتو نرم افزار سیستم پایش آنلاین پرتو

نرم افزار سیستم پایش آنلاین پرتو

مدل

: (ORMS - (Software
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار سیستم پایش آنلاین پرتو