نرم افزار مهندسی

سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه) سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه)

سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه)

مدل

: RPMS97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزارهای مدیریت
مجموعه نرم افزارهای آزمایشات بتن مجموعه نرم افزارهای آزمایشات بتن

مجموعه نرم افزارهای آزمایشات بتن

مدل

: SW 107
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار مصالح، سازه، خاک
مجموعه نرم افزارهای آزمایشات قیر و آسفالت مجموعه نرم افزارهای آزمایشات قیر و آسفالت

مجموعه نرم افزارهای آزمایشات قیر و آسفالت

مدل

: SW 106
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار مصالح، سازه، خاک
مجموعه نرم افزارهای آزمایشات مکانیکی فلزات و میلگرد مجموعه نرم افزارهای آزمایشات مکانیکی فلزات و میلگرد

مجموعه نرم افزارهای آزمایشات مکانیکی فلزات و میلگرد

مدل

: SW 108
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار مصالح، سازه، خاک
مجموعه نرم افزارهای تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و سنگدانه مجموعه نرم افزارهای تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و سنگدانه

مجموعه نرم افزارهای تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و سنگدانه

مدل

: SW 102
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار مصالح، سازه، خاک
مجموعه نرم افزارهای تعیین خصوصیات مکانیکی خاک و سنگدانه مجموعه نرم افزارهای تعیین خصوصیات مکانیکی خاک و سنگدانه

مجموعه نرم افزارهای تعیین خصوصیات مکانیکی خاک و سنگدانه

مدل

: SW 103
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار مصالح، سازه، خاک
مجموعه نرم افزارهای تعیین ظرفیت باربری، تعیین نشستهای مجاز ، الاستیک ، تحکیمی و کل مجموعه نرم افزارهای تعیین ظرفیت باربری، تعیین نشستهای مجاز ، الاستیک ، تحکیمی و کل

مجموعه نرم افزارهای تعیین ظرفیت باربری، تعیین نشستهای مجاز ، الاستیک ، تحکیمی و کل

مدل

: SW 104
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار مصالح، سازه، خاک
مجموعه نرم افزارهای تعیین مکانیک سنگ مجموعه نرم افزارهای تعیین مکانیک سنگ

مجموعه نرم افزارهای تعیین مکانیک سنگ

مدل

: SW 105
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار مصالح، سازه، خاک
نرم افزار WelloCT نرم افزار WelloCT

نرم افزار WelloCT

مدل

: TE-S-WelloCT2021
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزار نفت و حفاری