گوهرشناسی، سنگ های قیمتی، فلزات گران بها

جم اسپک جم اسپک

جم اسپک

مدل

: G100
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادگوهرشناسی، سنگ های قیمتی، فلزات گران بهاآزمون نوری گوهرشناسی