آزمون ماشین و موتور الکتریکی

آزمایشگاه جامع ماشین های الکتریکی AC و DC آزمایشگاه جامع ماشین های الکتریکی AC و DC

آزمایشگاه جامع ماشین های الکتریکی AC و DC

مدل

: RG 298
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمون ماشین و موتور الکتریکیآزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC

مدل

: ماشین های الکتریکی AC
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمون ماشین و موتور الکتریکیآزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC
آموزنده مدار گسترده ماشین AC آموزنده مدار گسترده ماشین AC

آموزنده مدار گسترده ماشین AC

مدل

: MC-112
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمون ماشین و موتور الکتریکیآزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC
آموزنده مدار گسترده ماشین DC آموزنده مدار گسترده ماشین DC

آموزنده مدار گسترده ماشین DC

مدل

: MC-111
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمون ماشین و موتور الکتریکیآزمایشگاه ماشین های الکتریکی DC
سیستم آموزشی ماشین های الکتریکی AC  سنکرون سیستم آموزشی ماشین های الکتریکی AC  سنکرون

سیستم آموزشی ماشین های الکتریکی AC سنکرون

مدل

: SA-ACS
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمون ماشین و موتور الکتریکیآزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC