ضربه، خزش، شکست، خستگی، سایش

ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-20
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-30
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
falling weight falling weight

falling weight

مدل

: SFW-1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه سقوط دارت
آزمون سایش آزمون سایش

آزمون سایش

مدل

: wt1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون سایش
آزمون سایش دمای بالا آزمون سایش دمای بالا

آزمون سایش دمای بالا

مدل

: W-DR-H710
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه شارپی
آزمون مقاومت به اعمال تنش و عوامل محیطی آزمون مقاومت به اعمال تنش و عوامل محیطی

آزمون مقاومت به اعمال تنش و عوامل محیطی

مدل

: ESCR-1693
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
آزمون مقاومت به اعمال تنش و عوامل محیطی آزمون مقاومت به اعمال تنش و عوامل محیطی

آزمون مقاومت به اعمال تنش و عوامل محیطی

مدل

: ESCR-5397
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی