ضربه، خزش، شکست، خستگی، سایش

ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-30
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-20
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
falling weight falling weight

falling weight

مدل

: SFW-1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه سقوط دارت
آزمون سایش آزمون سایش

آزمون سایش

مدل

: wt1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون سایش
آزمون سایش دمای بالا آزمون سایش دمای بالا

آزمون سایش دمای بالا

مدل

: W-DR-H710
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه شارپی
اندازه‌تست ضربه تست چوب 100 ژول با پاندول شارپی اندازه‌تست ضربه تست چوب 100 ژول با پاندول شارپی

اندازه‌تست ضربه تست چوب 100 ژول با پاندول شارپی

مدل

: SIT-100
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه شارپی
ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی

ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی

مدل

: ESCR
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی