آب مقطر

آب دیونیزه (یون زدایی شده) آب دیونیزه (یون زدایی شده)

آب دیونیزه (یون زدایی شده)

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد عمومی آزمایشگاهیآب مقطرآب مقطر
آب مقطر دو بار تقطیر آب مقطر دو بار تقطیر

آب مقطر دو بار تقطیر

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد عمومی آزمایشگاهیآب مقطرآب مقطر
آب کروماتوگرافی با عملکرد بالا آب کروماتوگرافی با عملکرد بالا

آب کروماتوگرافی با عملکرد بالا

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد عمومی آزمایشگاهیآب مقطرآب مقطر