تداخل سنج نوری

آزمایش تداخل سنج مایکلسون آزمایش تداخل سنج مایکلسون

آزمایش تداخل سنج مایکلسون

مدل

: ss9901
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریتداخل سنج
چیدمان آموزشی تداخل‌سنج ماخ زندر چیدمان آموزشی تداخل‌سنج ماخ زندر

چیدمان آموزشی تداخل‌سنج ماخ زندر

مدل

: MIS-201
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریتداخل سنج
رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید

رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید

مدل

: MOA-ZA
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریرویه نگار اپتیکی سطح
مجموعه آزمایش اپتیک پیشرفته: تداخل سنج مایکلسون مجموعه آزمایش اپتیک پیشرفته: تداخل سنج مایکلسون

مجموعه آزمایش اپتیک پیشرفته: تداخل سنج مایکلسون

مدل

: AO_MI_01
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریتداخل سنج