جراحی عمومی

ربات دستیار جراح روبولنز ربات دستیار جراح روبولنز

ربات دستیار جراح روبولنز

مدل

: بِدساید
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیجراحی عمومی
سامانه جراحی رباتیک از راه دور سینا سامانه جراحی رباتیک از راه دور سینا

سامانه جراحی رباتیک از راه دور سینا

مدل

: اِستِرِیت
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیجراحی عمومی
سامانه جراحی رباتیک سینا سامانه جراحی رباتیک سینا

سامانه جراحی رباتیک سینا

مدل

: فِلِکس
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیجراحی عمومی