منبع، شبیه ساز و کنترل کننده نور

لامپ جیوه به همراه پایه و منبع تغذیه لامپ جیوه به همراه پایه و منبع تغذیه

لامپ جیوه به همراه پایه و منبع تغذیه

مدل

: LH-25778-a
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ جیوه
لامپ هالوژن - تنگستن لامپ هالوژن - تنگستن

لامپ هالوژن - تنگستن

مدل

: BH-H-A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورمنبع نوری
لامپ هالوژن - تنگستن لامپ هالوژن - تنگستن

لامپ هالوژن - تنگستن

مدل

: BH-H-A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورمنبع نوری
لامپ هالوژن - تنگستن لامپ هالوژن - تنگستن

لامپ هالوژن - تنگستن

مدل

: BH-H-A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورمنبع نوری
لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز

لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز

مدل

: IR2KW-100L
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ مادون قرمز
لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز

لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز

مدل

: IR2KW-50L
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ مادون قرمز
لامپ هالوژنی تنگستنی تشعشی با نشر طیف مادون قرمز لامپ هالوژنی تنگستنی تشعشی با نشر طیف مادون قرمز

لامپ هالوژنی تنگستنی تشعشی با نشر طیف مادون قرمز

مدل

: IR2KW-35L
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ مادون قرمز
لامپ کالیبراسیون لامپ کالیبراسیون

لامپ کالیبراسیون

مدل

: BH-M-A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورمنبع نوری