مجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمی

اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ

اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ

مدل

: AO13
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
اندازه گیری حجم گاز اندازه گیری حجم گاز

اندازه گیری حجم گاز

مدل

: GM-R10
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
اندازه گیری نسبت گاز به نفت اندازه گیری نسبت گاز به نفت

اندازه گیری نسبت گاز به نفت

مدل

: GO-S10
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
بررسی غلظت در تانکهای تداخلی بررسی غلظت در تانکهای تداخلی

بررسی غلظت در تانکهای تداخلی

مدل

: RP 120
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه آزمون راکتور و تانک های تعادلی و تداخلی