مجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمی

اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ

اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ

مدل

: AO13
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
اندازه گیری حجم گاز اندازه گیری حجم گاز

اندازه گیری حجم گاز

مدل

: GM-R10
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
اندازه گیری نسبت گاز به نفت اندازه گیری نسبت گاز به نفت

اندازه گیری نسبت گاز به نفت

مدل

: GO-S10
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
اندازه گیری کشش بین سطحی در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی در دما و فشار بالا

مدل

: KE-IFT-03
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
بررسی غلظت در تانکهای تداخلی بررسی غلظت در تانکهای تداخلی

بررسی غلظت در تانکهای تداخلی

مدل

: RP 120
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه آزمون راکتور و تانک های تعادلی و تداخلی