مجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمی

اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ

اندازه گیری تر شوندگی فشار پایین سنگ

مدل

: AO13
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
اندازه گیری حجم گاز اندازه گیری حجم گاز

اندازه گیری حجم گاز

مدل

: GM-R10
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت
اندازه گیری نسبت گاز به نفت اندازه گیری نسبت گاز به نفت

اندازه گیری نسبت گاز به نفت

مدل

: GO-S10
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش ها و کنترل شیمی، نفت، معدن و پتروشیمیمجموعه مهندسی نفت