پیل سوختی و تجهیزات مرتبط

پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع

پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع

مدل

: El-cell-5
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطسایر پیل های سوختی
پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1 پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1

پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1

مدل

: Act-SS-1
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطسایر پیل های سوختی
پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

مدل

: DAFC-Act-P
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی متانولی
پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی با سایز کوچک پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی با سایز کوچک

پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی با سایز کوچک

مدل

: DAFC-Act-PS
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی متانولی
پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعی پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

مدل

: DAFC-Cell-P
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی متانولی
پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی با سایز کوچک پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی با سایز کوچک

پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی با سایز کوچک

مدل

: DAFC-Cell-SP
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی متانولی
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال -با گرافیت کامپوزیتی با سایز 25 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال -با گرافیت کامپوزیتی با سایز 25 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال -با گرافیت کامپوزیتی با سایز 25 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-25
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 100 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 100 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 100 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-100
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 225 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 225 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 225 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-225
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 5 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 5 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 5 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-5
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهپیل سوختی و تجهیزات مرتبطپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)