استریل، شستشو، ضدعفونی، گندزدایی پزشکی

استریل کننده بدون گرما (HOTLESS) استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

مدل

: PHS-20L
تجهیزات پزشکی و سلامتپشتیبانی، استریل، الکتریکی و نوری پزشکیاستریل، شستشو، ضدعفونی، گندزدایی پزشکیمدیریت پسماند بیمارستانی
استریل کننده بدون گرما (HOTLESS) استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

مدل

: PHS-5L
تجهیزات پزشکی و سلامتپشتیبانی، استریل، الکتریکی و نوری پزشکیاستریل، شستشو، ضدعفونی، گندزدایی پزشکیمدیریت پسماند بیمارستانی