اتوکلاو و استریل کننده

اتوکلاو اتوکلاو

اتوکلاو

مدل

: 10 RT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو اتوکلاو

اتوکلاو

مدل

: 25 RT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو اتوکلاو

اتوکلاو

مدل

: 75 RT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 100 لیتری اتوکلاو 100 لیتری

اتوکلاو 100 لیتری

مدل

: NST A 100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 25 لیتری اتوکلاو 25 لیتری

اتوکلاو 25 لیتری

مدل

: NST A 25
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 25 لیتری اتوکلاو 25 لیتری

اتوکلاو 25 لیتری

مدل

: A25L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو