فلوم های تحقیقاتی

پروفیل بردار تمام اتوماتیک لیزری کف فلوم تحقیقاتی قوسی پروفیل بردار تمام اتوماتیک لیزری کف فلوم تحقیقاتی قوسی

پروفیل بردار تمام اتوماتیک لیزری کف فلوم تحقیقاتی قوسی

مدل

: بی.پی.ای.اف
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم آموزشی و تحقیقاتی
دستگاه پروفیل بردار لیزری رسوبات کف فلوم های تحقیقاتی مستقیم دستگاه پروفیل بردار لیزری رسوبات کف فلوم های تحقیقاتی مستقیم

دستگاه پروفیل بردار لیزری رسوبات کف فلوم های تحقیقاتی مستقیم

مدل

: بی پی اس اف
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم آموزشی و تحقیقاتی
شبیه‌سازی رفتار جریان در سرریزهای پلکانی شبیه‌سازی رفتار جریان در سرریزهای پلکانی

شبیه‌سازی رفتار جریان در سرریزهای پلکانی

مدل

: fme65
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم شیب پذیر چند منظوره
فلوم آزمایشگاهی چند منظوره فلوم آزمایشگاهی چند منظوره

فلوم آزمایشگاهی چند منظوره

مدل

: fm162
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم شیب پذیر چند منظوره
فلوم تحقیقاتی 180 درجه فلوم تحقیقاتی 180 درجه

فلوم تحقیقاتی 180 درجه

مدل

: SME66
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم آموزشی و تحقیقاتی