اتاق های آزمایشگاهی

آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461 آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461

آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461

مدل

: -
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A

آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A

مدل

: ff108
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B

آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B

مدل

: -
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
اتاق کشت بافت 30000 مدل A+ اتاق کشت بافت 30000 مدل A+

اتاق کشت بافت 30000 مدل A+

مدل

: NST T C 30000-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاق کشت بافت
سردخانه سردخانه

سردخانه

مدل

: cold-room-ax
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیسردخانه
سیستم تولیدکننده پاو سیستم تولیدکننده پاو

سیستم تولیدکننده پاو

مدل

: KFP-P1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاق کشت بافت