آزمون مصالح پایه و مواد ساختمانی

آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT

آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT

مدل

: BT550PG
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت
اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک

اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک

مدل

: PNR-10
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتاندازه گیر درجه نفوذ قیر
اندازه گیری درجه نفوذ قیر اندازه گیری درجه نفوذ قیر

اندازه گیری درجه نفوذ قیر

مدل

: BT125
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتاندازه گیر درجه نفوذ قیر
اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی

اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی

مدل

: اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآزمون های مقاومت مصالحمقاومت خمشی مصالح ساختمانی (تعیین مدول خمشی)