تبعیض گر و بافر

بافر چند کاناله سریع LINEAR FANOUT بافر چند کاناله سریع LINEAR FANOUT

بافر چند کاناله سریع LINEAR FANOUT

مدل

: LFOUT2037
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستبعیض گر و بافربافر چند کاناله
تبعیض گر شکل پالس گذر از صفر  ZERO CROSS PULSE SHAPE DISCRIMINATOR تبعیض گر شکل پالس گذر از صفر  ZERO CROSS PULSE SHAPE DISCRIMINATOR

تبعیض گر شکل پالس گذر از صفر ZERO CROSS PULSE SHAPE DISCRIMINATOR

مدل

: ZCPSD2027
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستبعیض گر و بافرتبعیض گر شکل پالس