تخلخل سنج

اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی

اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی

مدل

: GPO-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجاندازه گیر تخلخل
تخلخل سنج  هلیمی تخلخل سنج  هلیمی

تخلخل سنج هلیمی

مدل

: HP508I
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: FPHeP-150
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: PHeP-150
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: صنعتی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجاندازه گیر میزان تخلخل / تراوش تحت فشار
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: HPHeP-2000
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: PO-R30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: PO-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

مدل

: POC-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنـج هلیوم تخلخل سنـج هلیوم

تخلخل سنـج هلیوم

مدل

: PO-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی