شوینده و دترجنت ها

آب ژاول آب ژاول

آب ژاول

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشوینده و دترجنت هاآب ژاول، هیپوکلریت سدیم