تجهیزات لایه نشانی

Low Pressure CVD - Full System Low Pressure CVD - Full System

Low Pressure CVD - Full System

مدل

: LP-CVD 420 Full
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
اسپاترگان 3 اینچی DC اسپاترگان 3 اینچی DC

اسپاترگان 3 اینچی DC

مدل

: DC 3inch
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترگان 3 اینچی RF اسپاترگان 3 اینچی RF

اسپاترگان 3 اینچی RF

مدل

: RF 3inch
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترکوتر رومیزی اسپاترکوتر رومیزی

اسپاترکوتر رومیزی

مدل

: +YNA
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپاترکوتر رومیزی اسپاترکوتر رومیزی

اسپاترکوتر رومیزی

مدل

: YNA
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترکوتر رومیزی اسپاترکوتر رومیزی

اسپاترکوتر رومیزی

مدل

: Epsilon
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترکوتر رومیزی اسپاترکوتر رومیزی

اسپاترکوتر رومیزی

مدل

: + Epsilon
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترینگ 3 کاتده زاویه دار اسپاترینگ 3 کاتده زاویه دار

اسپاترینگ 3 کاتده زاویه دار

مدل

: DST3-A
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش