همزن و استیرر

استیرر استیرر

استیرر

مدل

: ESR-MST
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن مغناطیسی
توربو میکسر توربو میکسر

توربو میکسر

مدل

: NARYA-LTM 2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن
دستگاه روتاتور  بدون بازو VDRL دستگاه روتاتور  بدون بازو VDRL

دستگاه روتاتور بدون بازو VDRL

مدل

: HR 207
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررروتاتور
دستگاه شیکر چرخشی و ضربه ای جهت تست کربن فعال دستگاه شیکر چرخشی و ضربه ای جهت تست کربن فعال

دستگاه شیکر چرخشی و ضربه ای جهت تست کربن فعال

مدل

: P01ESS0701
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررشیکر
راکر شیکر مدل PIT16D راکر شیکر مدل PIT16D

راکر شیکر مدل PIT16D

مدل

: راکر شیکر مدل PIT16D
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررشیکر مینی راکر
روتاتور V.D.R.L روتاتور V.D.R.L

روتاتور V.D.R.L

مدل

: V.D.R.L دیجیتالی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررروتاتور
روتاتور V.D.R.L روتاتور V.D.R.L

روتاتور V.D.R.L

مدل

: V.D.R.L دیجیتالی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررروتاتور