همزن و استیرر

آژیتاتور پلاکت خون 24 کیسه آژیتاتور پلاکت خون 24 کیسه

آژیتاتور پلاکت خون 24 کیسه

مدل

: 24AG-93-A
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررشیکر
استیرر استیرر

استیرر

مدل

: ESR-MST
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن مغناطیسی
پره چهار تیغه مایل به قطر35 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر35 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر35 میلیمتر

مدل

: PB4-35
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن مکانیکی
توربو میکسر توربو میکسر

توربو میکسر

مدل

: NARYA-LTM 2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن