لایه نشانی در خلاء

سامانه لایه نشانی کندوپاش RF،DC و تبخیر حرارتی سامانه لایه نشانی کندوپاش RF،DC و تبخیر حرارتی

سامانه لایه نشانی کندوپاش RF،DC و تبخیر حرارتی

مدل

: امگا 409
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا مرکب تبخیر حرارتی و کندوپاش
لایه نشانی به کمک پالس لیزر لایه نشانی به کمک پالس لیزر

لایه نشانی به کمک پالس لیزر

مدل

: PLD
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا
لایه نشانی به کمک پالس لیزر (PLD) لایه نشانی به کمک پالس لیزر (PLD)

لایه نشانی به کمک پالس لیزر (PLD)

مدل

: PLD300
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا
لایه نشانی چند منظوره لایه نشانی چند منظوره

لایه نشانی چند منظوره

مدل

: LabCoat 10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا
لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

مدل

: ٍEDS-160
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا مرکب پرتو الکترونی و کندوپاش