کیت و نرم افزارهای آموزشی

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه اول آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه اول

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه اول

مدل

: پایه اول - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه پنجم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه پنجم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه پنجم

مدل

: پایه پنجم- یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه چهارم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه چهارم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه چهارم

مدل

: پایه چهارم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه دوم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه دوم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه دوم

مدل

: پایه دوم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه سوم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه سوم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه سوم

مدل

: پایه سوم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه ششم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه ششم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه ششم

مدل

: پایه ششم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه نهم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه نهم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه نهم

مدل

: پایه نهم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هشتم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هشتم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هشتم

مدل

: پایه هشتم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هفتم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هفتم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هفتم

مدل

: پایه هفتم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک 1 رشته های مهندسی و علوم آزمایشگاه مجازی فیزیک 1 رشته های مهندسی و علوم

آزمایشگاه مجازی فیزیک 1 رشته های مهندسی و علوم

مدل

: فیزیک 1 - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست