کروماتوگرافی

FPLC Column FPLC Column

FPLC Column

مدل

: Analytical Column
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع سریع پروتئین
HPLC Column HPLC Column

HPLC Column

مدل

: Preparative Column
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
HPLC Column HPLC Column

HPLC Column

مدل

: Analytical Colum - C18 - 250*4.6
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC

HPLC UV/VIS DETECTOR اشکار ساز UV/VIS HPLC

مدل

: DU 800
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
Semi Preprative HPLC Semi Preprative HPLC

Semi Preprative HPLC

مدل

: دن کروم SP2
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
اتاقک UV  برای خوانش صفحات TLC درکروماتوگرافی جذبی اتاقک UV  برای خوانش صفحات TLC درکروماتوگرافی جذبی

اتاقک UV برای خوانش صفحات TLC درکروماتوگرافی جذبی

مدل

: TLC-Viewer
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی لایه نازک 
اتو ونت اتو ونت

اتو ونت

مدل

: A-300070
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی 
پمپ semi PreprativeHPLC پمپ semi PreprativeHPLC

پمپ semi PreprativeHPLC

مدل

: SP 400
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا