نانو ساختارها

محلول کلوییدی نانو ذرات طلا محلول کلوییدی نانو ذرات طلا

محلول کلوییدی نانو ذرات طلا

مدل

: NMAuNPs 191
مواد، قطعات، ماژولنانو ساختارهانانو کلوییدهانانوکلویید