استریل و تمیزکاری با پلاسما

استریلایزر پلاسمای سرد استریلایزر پلاسمای سرد

استریلایزر پلاسمای سرد

مدل

: OXY-COOL:S1DH140
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییاستریل و تمیزکاری با پلاسما
پلاسما کلینر پلاسما کلینر

پلاسما کلینر

مدل

: NM-PC-100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییاستریل و تمیزکاری با پلاسما