استریل و تمیزکاری با پلاسما

پلاسما کلینر پلاسما کلینر

پلاسما کلینر

مدل

: NM-PC-100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییاستریل و تمیزکاری با پلاسما
پلاسما کلینر گیگاهرتز پلاسما کلینر گیگاهرتز

پلاسما کلینر گیگاهرتز

مدل

: VMP-01
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییاستریل و تمیزکاری با پلاسماتمیزکننده پلاسمایی